Kulturkarta över partiernas sympatisörer

By | oktober 6, 2014

I tidigare bloggposter har jag skrivit om World Values Survey och hur vi i Sverige ligger till i en internationell jämförelse kring tillit och intolerans. Det visade sig att Sverige är ett mycket ovanligt land, vilket också framgår av Inglehart-Welzel Cultural Map.

Inglehart-Welzel Cultural Map of the World

Det finns naturligtvis skillnader inom länderna också, även om studien har visat att de är mycket mindre än skillnaderna mellan olika länder. En skillnad som borde finnas är naturligtvis utifrån hur folk röstar.

I World Values Survey finns en fråga om vilket parti intervjupersonen skulle rösta på om det vore val vid intervjutillfället. Den skall naturligtvis tas med stor försiktighet eftersom det kan finnas betydande bortfall (exempelvis personer som inte vill uppge partisympatier), men man borde ändå kunna använda den för att få en ungefärlig bild. Jag provade att skapa min egen kulturkarta och placera ut väljarna (se bild nedan).

WVS jmf partierna
Här har jag samma dimensioner som Inglehart-Welzel, men jag har inte exakt samma definitioner och beräkningar som de (eftersom jag inte har tillgång till deras material).

 • Traditionella v s sekulära värderingar. Traditionella värderingar framhäver betydelsen av religion, familj, nationell stolthet och respekt för auktoriteter. Sekulära värderingar står för motsatsen. Visas här på y-axeln (traditionella värderingar längst ned och sekulära värderingar längst upp).
 • Överlevnad v s emancipativa frihetsvärden. Överlevnad innebär ett fokus på ekonomisk och fysisk trygghet samt mindre tillit till främmande personer. Emancipativa frihetsvärden är när vi inte bekymrar oss för vår egen trygghet utan istället fokuserar på miljöfrågor, tolerans och jämlikhet samt ökande krav på deltagande i demokratiska processer. Visas här på x-axeln (överlevnad till vänster och emancipativa frihetsvärden till höger).

Bubblornas storlek motsvarar antalet partisympatisörer i undersökningen.

När man ser denna bild skall man ha i åtanke att Sverige befinner sig mycket högt i båda dimensioner. Sverigedemokraterna ligger ungefär på mitten på x-axeln (överlevnad vs emancipativa frihetsvärden), sett till genomsnittet för alla länder. Kristdemokraterna ligger ungefär på mitten på y-axeln (traditionela v s sekulära värderingar), sett till genomsnittet för alla länder.

Denna kulturkarta visa ett antal saker.

 • Feministiskt initiativs väljare är de i särklass mest ”sekulära” och ”emancipativt frihetsinriktade” i sina värderingar. Sverige ligger högst i världen i dessa frågor och Feministiskt Initiativ ligger dessutom högst i Sverige.
 • Kristdemokraternas väljare har mest ”traditionella värderingar”, d v s betydelse av religion, familj, etc.
 • Sverigedemokraternas väljare har störst fokus på ”överlevnad”.

Kulturkartan visar hur nära partiernas väljare står varandra. Att exempelvis Miljöpartiet och Vänsterpartiet står varandra mycket nära tyder antagligen på att det är ungefär samma väljargrupper som röstar på dem. Socialdemokraterna däremot står närmare de borgerliga partierna, vilket innebär att det är (enligt min karta) mest med de borgerliga de slåss mest om väljarna. Moderaterna är det parti som står närmast Sverigedemokraterna, vilket man naturligtvis också kan spekulera kring när det gäller var Sverigedemokraternas ökning i senaste valet kommer ifrån.

Tillit och tolerans för olika partisympatisörer

I mitt första blogginlägg om World Values Survey så framkom att Sverige är det land i världen som har högst tillit till personer vi aldrig träffat tidigare (samt även till personer med annan religion eller annan nationalitet). Kan det här finnas någon tydlig skillnad mellan olika partisympatisörer? Mitt andra blogginlägg om World Values Survey handlade om tolerans och även där låg Sverige i topp. Där borde det väl finnas en stor skillnad mellan olika partier?

På x-axeln har jag tolerans (vad man tycker om att ha immigranter som grannar) och på y-axeln tillit (om man litar på en person man aldrig har träffat tidigare). Klicka på bilden nedan för en förstoring.

WVS partierna tillit tolerans

I just dessa frågor sticker de Sverigedemokratiska väljarna ut mycket mer än i kulturkartan.

 • Skillnaden är ganska liten mellan riksdagspartierna, förutom Sverigedemokraterna.
 • Sverigedemokraterna skiljer sig mycket kraftigt från övriga partier i Sverige. Trots detta ligger de på ungefär samma tillit och tolerans som genomsnittet för alla länder i undersökningen.
 • Piratpartiet och Feministiskt Initiativs väljare skiljer sig också till viss del från väljarna till riksdagspartierna. Skillnaderna är dock för små för att jag skall dra några större slutsatser.

På kulturkartan såg vi att vänsterpartiet och miljöpartiet konkurrerar om liknande grupper av väljare. Här ser vi att miljöpartiet har lockat till sig fler väljare som är positiva till immigranter jämfört med vänsterpartiet. Dessutom ligger feministiskt initiativ, kristdemokraterna och folkpartiet på samma höga toleransnivå. Centerpartiet däremot, som profilerar sig som mycket invandringsliberalt, har inte samma tolerans bland sina väljare.

Statistisk tillförlitlighet

Innan man drar alltför stora slutsatser av World Values Survey behöver man kolla om man har ett representativt underlag. Partisympatierna enligt World Values Survey fördelar sig så här:

Centerpartiet 3,44%
Folkpartiet 8,61%
Kristdemokraterna 2,69%
Miljöpartiet 13,56%
Moderaterna 32,83%
Socialdemokraterna 26,26%
Vänsterpartiet 6,78%
Sverigedemokraterna 4,20%
Feministiskt Initiativ 0,75%
Piratpartiet 0,86%

Det finns många möjliga förklaringar till att de skiljer sig så pass mycket från valresultatet. För det första så gjordes undersökningen långt innan valet. Dessutom hade frågan ett bortfall på omkring 20% som inte uppgav något parti. Särskilt försiktig skulle jag vara att dra alltför säkra slutsatser kring Feministiskt Initiativs väljare. Dessa 0,75% kan skilja sig väldigt mycket åt från de 3,12% som till slut röstade på dem i valet. Detsamma gäller Sverigedemokraterna där de 13% som röstade på Sverigedemokraterna kan skilja sig väldigt mycket åt från de 4,20% som syns i den här undersökningen. Möjligtvis kan dessa 0,75% och 4,20% representera en grupp av ”kärnväljare” i dessa partier som är extra starkt övertygade i partiernas åsikter.

Sammanfattning

Det finns väldigt tydliga skillnader mellan partiernas sympatisörer när det gäller Inglehart-Welzel Cultural Map.

 • Kristdemokraterna har tydligast ”traditionella” värderingar, med fokus på familj, religion, mm.
 • Sverigedemokraterna har tydligast ”överlevnadsvärderingar”, med fokus på ekonomisk och fysisk trygghet, samt mindre tillit till främmande personer.
 • Feministiskt Initiativ har tydligast ”sekulära” och ”emancipativa frihetsvärden” värderingar, med fokus på jämställdhet, tolerans och normbrytande.

Samtidigt är skillnaderna mellan olika länder större än skillnader inom länder, så alla de svenska partiernas sympatisörer håller sig inom den övre högra fjärdedelen i kulturkartan.

De frågor där Sverigedemokraternas väljare verkligen sticker ut och skiljer sig åt från andra partier är kring tillit och tolerans för främlingar/invandrare. Det är förvisso inte något särskilt förvånande undersökningsresultat, men man skall ändå vara försiktig i sina slutsatser eftersom undersökningen bara fick med 4,20% Sverigedemokratiska sympatisörer.

Obs att allt jag presenterat här, inklusive bilderna, är sådant du själv kan få fram utan alltför avancerade tekniska kunskaper. Rådata för World Values Survey finns tillgänglig kostnadsfritt på deras hemsida om man registrerar sig. Här kan du läsa mer om de tekniska verktyg jag har använt.

Du kan också läsa mer på World Values Surveys hemsida och fler bloggposter på min blogg.

Förtydligande: Denna bloggpost är helt baserad på World Values Survey som källa. Man kan tolka både frågorna och resultaten olika eftersom det finns olika uppfattningar om vad som menas med begrepp som intolerans, rasism och främlingsfientlighet. Min ambition är att ge en så rättvisade bild av resultaten från World Values Survey som möjligt, samt att diskutera vad jag tror är möjliga förklaringar.